GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Kdo je správcem Vašich údajů?

Jiřina Skleničková
Liblín 60
331 41 Kralovice
IČ: 66824265 DIČ: CZ7754132067

Jaké údaje o Vás zpracováváme?

Zpracováváme následující osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje
 • údaje z naší vzájemné komunikace
 • platební údaje
 • údaje o platební morálce
 • další specifické údaje potřebné k realizaci rezervací apod.

V jakých situacích budeme Vaše údaje zpracovávat?

 • příprava a uzavření smlouvy o vypůjčení vodáckého vybavení
 • příprava a uzavření rezervace ubytování
 • ochrana našich oprávněných zájmů

Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné za účelem přípravy nabídky a následné smlouvy o vypůjčení vodáckého vybavení a k jejímu samotnému uzavření potřebujeme znát údaje v minimálním rozsahu – jméno, příjmení, číslo občanského průkazu, v případě fyzické osoby podnikatele též identifikační číslo, bylo-li přiděleno.

Důvody oprávněných zájmů spočívají v:

 • řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky
 • v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace, i pokud následně nedojde k uzavření smlouvy
 • ve vnitřních administrativních účelech
 • v ochraně našich právních nároků (např. vymáhání dluhu)
 • v přímém marketingu

Kdo je příjemcem osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme jiným subjektům pouze v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.)

Jak dlouho budou Vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je možné uplatnit jakýkoliv nárok vyplývající z této komunikace. V případě uzavření smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy. Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje též v případě pokračujícího nebo opakovaného nároku z uzavřené smlouvy a po dobu trvání případných soudních sporů či jiných řízení.

Jaká máte práva?

Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. V situacích předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování, na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů, které provádíme z důvodů našich oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu, včetně profilování.

Jak můžete kontaktovat správce pro ochranu osobních údajů?
Adresa: Jiřina Skleničková, Liblín 60, 331 41 Kralovice, tel: 721618937